Kerekasztal-Kör Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”)

(székhely: 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 36. III. emelet 12.; cégjegyzékszám: 01 09 875457; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13829780241; közösségi adószám: HU13829780; képviselője: Nagy Ágoston; email: nagy.agoston@kerekasztal.com)

A reinvorgmap.com és az atlas-platform.org honlapok igénybevételének általános szerződési feltételei

 1. Általános rendelkezések

Az atlas-platform.org honlapon (a továbbiakban: „honlap”) történő regisztrációval a regisztráló (a továbbiakban: „Ügyfél”) és a Társaság között a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározott tartalommal, határozatlan idejű, írásba foglalt szerződés jön létre a honlapon elérhető – a vonatkozó felhasználási útmutatóban ismertetett – ingyenes funkciók használatára vonatkozóan.

A honlapon valamely díjköteles szolgáltatásra történő előfizetés esetén az Ügyfél és a Társaság között a jelen ÁSZF-ben és az adott szolgáltatás felhasználási útmutatójában meghatározott tartalommal, határozott idejű, írásba foglalt szerződés jön létre az adott szolgáltatás díjköteles funkcióinak használatára vonatkozóan. Az Ügyfél a díjköteles szolgáltatásra vonatkozó megrendelésétől nem jogosult elállni.

A honlapon nyújtott szolgáltatások lényeges tulajdonságaira, a digitális adattartalom működésére, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésre, és a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességére vonatkozó információkat is a felhasználási útmutatók tartalmazzák.

A honlapon nyújtott díjköteles szolgáltatás díjának adóval növelt teljes összegét, amely a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza a vonatkozó díjtáblázat tartalmazza, és az egyes szolgáltatások díj a megrendelés véglegesítése előtt külön is megjelenik az Ügyfél számára.

Az adott szolgáltatás díja a megrendeléssel egyidejűleg, online, elektronikus úton fizetendő.

A Társaság az Ügyfél megadott adatainak rögzítésén túl az Ügyféllel létrejött szerződést külön nem iktatja, azonban ha az Ügyfél email cím megadásával regisztrál, akkor a Társaság az Ügyfél regisztrációjának megérkezését az Ügyfél által megadott email címre küldött üzenetben visszaigazolja, és az Ügyfél a regisztrációját, annak létrehozásától illetve a megerősítő levél postázásától számított ……… órán belül aktiválhatja azzal, hogy az üzenetben foglalt linkre kattint. A Google illetve Facebook fiókkal történő regisztráció egylépéses, ilyen esetben a Társaság nem küld aktiváló emailt.

 1. Tájékoztatás

Tárhelyszolgáltatás: a Társaság részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

GreenGeeks LLC

3411 Silverside Rd.
Tatnall Building #104
Wilmington, DE 19810 USA

Support: support@greengeeks.com
Abuse: abuse@greengeeks.com

Hozzáférhetőség: a Társaság a jelen ÁSZF-et úgy teszi hozzáférhetővé, hogy azt az Ügyfél letöltheti illetve kinyomtathatja.

Technikai lépések, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni: Online regisztrációs nyomtatvány megfelelő kitöltése, a választott szolgáltatástól függően fizetési mód megadása, kitöltött nyomtatvány ellenőrzése, regisztráció véglegesítése.

Eszközök az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához: az Ügyfél a regisztráció véglegesítése előtt áttekintheti az adatait tartalmazó regisztrációs űrlapot és hiba észlelése esetén azt maga javíthatja ki.

A szerződéskötés lehetséges nyelvei: a szerződéskötésre olyan nyelve(ke)n kerülhet sor, amely nyelveken a jelen ÁSZF a honlapon elérhető. Az elérhető nyelvek listája időről-időre változathat.

 1. Irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok, különösen

 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Etv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) rendelkezései irányadóak.

Továbbá, amennyiben a jelen ÁSZF alapján a Társaság fogyasztónak minősülő természetes személlyel köt szerződést, akkor arra irányadóak a

 • fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Rendelet”);
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, és
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései is.
 1. Adatvédelem

A Társaság a személyes adatok védelmének kiemelt jelentőséget tulajdonít. Ennek megfelelően az Infotv., a GDPR és az Etv. előírásait betartva kezeljük és tartjuk nyilván a személyes adatokat.

A Társaság az Etv. 13/A.§ -a szerinti adatokat az ott írt célból és módon jogszabály felhatalmazása alapján kezeli, a honlapon történő regisztráció határozatlan idejű fennállása, illetve a számlázáshoz szükséges adatok vonatkozásában a díjköteles szolgáltatásra vonatkozó határozott időtartam alatt. Ezen adatokat az Ügyfél a regisztráció illetve szolgáltatás vásárlása során adja meg, és megadásuk előfeltétele a díjköteles szolgáltatásokra vonatkozó szerződés létrejöttének.

Amennyiben az Ügyfél valamilyen közösségi oldalon nyitott fiókjával regisztrál a honlapra (pl. Google, Facebook), akkor a Társaság részére az adott közösségi oldal vonatkozó adatkezelési szabályai alapján más – a regisztráció során az Ügyfél által ellenőrizhető – adatok is hozzáférhetővé válhatnak, amelyeket a Társaság az érintett hozzájárulása alapján kezel.

Ezen felül a Társaság az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén az általa megadott elektronikus levelezési címet hírlevél illetve egyéb gazdasági reklám küldése céljára is felhasználhatja.

Az Ügyfél kizárólag olyan személyes adatokat jogosult a honlapon rögzíteni, amelyekre vonatkozóan ehhez a személyes adat érintettje megfelelő tájékoztatást követően hozzájárult. Ha az Ügyfél harmadik személy jogait sértve rögzít személyes adatokat a honlapon, akkor az Ügyfél teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik a Társaság felé az ezzel összefüggésben a Társaság által elszenvedett károkért, beleértve a bírságokat és következményi károkat is.

A honlap használata során az Ügyfél által esetleg feltöltött további adatokat a Társaság nem kezeli, azok az Ügyfél fiókjában kizárólag az Ügyfél, valamint az Ügyfél által erre időről-időre feljogosított harmadik személyek számára ismerhetők meg. Ilyen adatok lehetnek különösen az ügyfél profiljába önkéntesen feltöltött adatok, profilkép, valamint a holnap által nyújtott szolgáltatások használata során a vizsgált természetes személyeknek az Ügyfél saját maga számára történő azonosításához megadott elnevezések illetve egyéb információk.

Az önkéntesen rendelkezésre bocsátható adatok rendelkezésre bocsátásának elmaradása a honlap használatát nem érinti.

Az Ügyfél, illetve a személyes adatok érintettje kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

A nem jogszabályon, hanem kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelések tekintetében az Ügyfél illetve az érintett bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Ügyfél, illetve az érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására: https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – a Társaság ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A Társaság részéről az adatokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás nem történik.

Az adatokat a Társaság jogi- és pénzügyi tanácsadói a tevékenységükhöz szükséges mértékben ismerhetik meg, így például a társaság mindenkori könyvelője, a nyújtott szolgáltatás ellenértékének könyvelése céljából.

Külföldre történő adattovábbításra annyiban kerülhet sor, amennyiben a honlap hátteréül szolgáló tárhelyszolgáltató működése ezt szükségessé teszi. Erre vonatkozóan a tárhely-szolgáltató adatvédelmi szabályozása irányadó:

Amennyiben Ön nem kéri adatainak törlését, azokat a Társaság mindaddig tárolja, amíg a Társaság a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokat nyújtja.

Amennyiben adataiban bármilyen változás áll be, vagy regisztrációját módosítani illetve törölni szeretné, ezt belépést követően a profiljában az adatmódosítás gombra kattintva megteheti. Amennyiben ezzel kapcsolatban bármely nehézségbe ütközik, kérjük, küldje el adatainak törlése iránti kérelmét a fenti email-címre vagy a Társaság székhelyére küldött tértivevényes ajánlott levélben. Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése volna, természetesen szívesen állunk rendelkezésére. Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával!

 1. A honlap használata

A honlap használatával az Ügyfél által létrehozott tartalmak vagyoni és felhasználási jogai korlátozás nélkül az Ügyfelet illetik, így az Ügyfél jogosult különösen a honlap használatával létrehozott tartalmat saját szellemi alkotásába beilleszteni, azt az Ügyfél által nyújtott szolgáltatás részeként felhasználni, illetve az Ügyfél által a honlap használatával létrehozott tartalmat önálló termékként az Ügyfél által meghatározásra kerülő áron tovább értékesíteni.

A honlap használatával létrehozott tartalmakkal kapcsolatban azonban mindenkor fel kell tüntetni a honlapra történő utalást (linket), és a honlap által létrehozott tartalom felhasználása illetve tovább értékesítése esetén az ügyfél köteles egyértelművé tenni az Ügyféllel szerződő harmadik személy felé, hogy a Társaság és az említett harmadik személy között nem jön létre semmilyen jogviszony, az Ügyfélen kívül senki mást nem illeti meg semmilyen jog vagy igény a Társasággal szemben.

 1. Az ÁSZF illetve a honlap használata egyéb szabályainak Társaság általi módosítása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a Társaság az Ügyfél által megadott email címre küldi meg vagy a honlapon teszi közzé, és amennyiben az Ügyfél a honlap használatát a Társaság által módosított ÁSZF Társaság általi elküldését, illetve a honlapon történő közzétételét követően folytatja, ez az ÁSZF módosításainak az Ügyfél általi elfogadását jelenti, és az ÁSZF módosítása annak a Társaság általi elküldésének illetve közzétételének napja közül a korábbi időpontban hatályba lép.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a honlappal kapcsolatos szolgáltatások részletszabályait megváltoztassa. A szolgáltatások részletszabályainak módosított szövegét a Társaság a honlapon teszi közzé, és amennyiben az Ügyfél a honlap használatát a módosított szabályok honlapon való megjelenítését követően folytatja, ez a módosított szabályok Ügyfél általi elfogadását jelenti, és a szabályok módosítása annak a honlapon történő közzététele napjával hatályba lép.

Az Ügyfelet az ÁSZF illetve a szolgáltatások módosításával kapcsolatban semmilyen kártérítés vagy díjvisszatérítés nem illeti meg.

 1. Megszűnés, szolgáltatások korlátozása

Mind az Ügyfél, mind a Társaság jogosult a jelen ÁSZF alapján az Ügyfél és Társaság között fennálló szerződést bármikor, írásba foglalt nyilatkozattal, azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondani.

A Társaság bármikor jogosult a honlapot megszüntetni, és a honlapon elérhető anyagok rendelkezésre bocsátásával vagy más, a honlappal összefüggésben teljesített szolgáltatás nyújtásával felhagyni, a szolgáltatások körét korlátozni, a szolgáltatások körét illetve nyújtásuk módját megváltoztatni.

Amennyiben az Ügyfél regisztrációjának törlését kéri a Társaságtól, ezen kérés Társaság részére történő eljuttatásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlésével az Ügyfél és a Társaság között jelen ÁSZF alapján fennálló jogviszony megszűnik, és az Ügyfél a megszűnéssel elveszíti valamennyi, jelen ÁSZF-ből eredő jogát, így különösen az addig esetleg elkészített és a honlapon az Ügyfél fiókjában elérhető anyagokhoz való további hozzáférés lehetőségét.

A honlap ingyenes funkcióinak Társaság általi megszüntetése illetve korlátozása esetén az Ügyfelet semmilyen kártérítés nem illeti meg.

A honlap díjköteles funkcióira vonatkozó határozott idejű előfizetés Ügyfél általi felmondása esetén az Ügyfelet semmilyen díjvisszatérítés illetve kártérítés nem illeti meg.

A honlap díjköteles funkcióira vonatkozó határozott idejű előfizetés Társaság általi felmondása, vagy az előfizetéssel lefedett szolgáltatások körének korlátozása esetén az Ügyfelet a határozott időre befizetett díj időarányos, illetve a szolgáltatások körének csökkenésével arányos részének visszatérése illeti meg.

 1. A Társaság felelősségének kizárása

A Társaság a jelen ÁSZF 6. illetve 7. pontja szerinti bármely magatartásáért fennálló minden esetleges felelősségét kizárja. Továbbá a Társaság a honlap használatával – beleértve, de nem kizárólag a honlapon elérhető ingyenes és díjköteles tartalmak felhasználását illetve a honlappal összefüggésben nyújtott szolgáltatásokat – kapcsolatos minden egyéb felelősségét is kizárja, beleértve a szerződésszegésért való felelősséget, és az Ügyfél által elszenvedett következményi károkért való felelősséget is.

A honlapon való regisztrációval az Ügyfél a Társaság felelősség-kizárását tudomásul veszi és elfogadja, egyúttal az Ügyfél kijelenti, hogy (a) a honlap ingyenes funkciói tekintetében a honlap használatának az ingyenessége, (b) a honlap díjköteles funkcióinak tekintetében pedig a díj mértéke és a honlap funkcióinak használatával az Ügyfél által elérhető anyagi előny aránya megfelelően kiegyenlíti a felelősség-kizárásból eredő hátrányt.

A honlapon való regisztrációval továbbá az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a honlapon elérhető anyagok illetve funkciók gyakorlati alkalmazhatóságáért illetve azokkal bármely eredmény eléréséért felelősséget nem vállal, és az Ügyfél a honlapon való regisztrációval lemond minden, a honlapon elérhető anyagokkal illetve funkciókkal – különösen, de nem kizárólag azok felhasználásával, harmadik személy rendelkezésére bocsátásával illetve harmadik személlyel való megvitatásával, felhasználásának elmulasztásával – összefüggésben keletkező esetleges kárának megtérítése iránti igényéről.

Amennyiben az Ügyfél a honlapon elérhető anyagokat illetve funkciókat harmadik személy rendelkezésére bocsátja, köteles e harmadik személlyel megismertetni jelen ÁSZF-et, és felhívni e harmadik személy figyelmét, hogy a honlapon elérhető anyagokat és funkciókat csak a jelen ÁSZF-ben foglalt korlátozások elfogadásával jogosult megismerni illetve felhasználni.

 1. Fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések

Az alábbi rendelkezések kizárólag olyan Ügyfelek vonatkozásában alkalmazandóak, akik a Ptk. 8:1. §-ának 3. pontja szerinti fogyasztónak minősülnek – azaz a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfeleket az alábbi jogok nem illetik meg és velük szemben a Társaságot az alábbi kötelezettségek nem terhelik.

Elállási jog kizártsága: az Ügyfél a díjköteles szolgáltatásra vonatkozó megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a megrendelés véglegesítése a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatás Társaság általi teljesítése megkezdésének minősül, amellyel az Ügyfél elveszíti a Rendelet 20.§-a szerinti elállási jogát. Az Ügyfél a megrendelés véglegesítésével kifejezetten és előzetesen hozzájárul a Társaság általi teljesítés ilyen megkezdéséhez.

A Társaság a honlappal kapcsolatban ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, mindazonáltal a díjköteles szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elektronikus illetve postai elérhetőségeken fogadja, illetve egyoldalúan dönthet a honlapon GYIK (gyakran ismételt kérdések) illetve az Ügyfelek által feltett kérdéseket megválaszoló blog működtetéséről.

Az Ügyfél kötelezettsége díjköteles szolgáltatás esetén az egyszeri díj megfizetésére terjed ki, így az Ügyfél kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama a megrendelés pillanatára korlátozódik.

A Társaság az Ügyfélnek emailben (elektronikus levélben, amely a Rendelet 4. §-a 9. pontja értelmében tartós adathordozónak minősül) igazolja vissza a honlappal kapcsolatos szerződés létrejöttét az alábbi iratok megküldésével egyidejűleg:

 • a jelen ÁSZF szerződéskötés időpontjában hatályos szövege
 • a megrendelt szolgáltatás felhasználási útmutatója
 • a megrendelés díjának feltüntetése.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ez a visszaigazolás tartalmazza a Rendelet 18.§-ában előírtakat, azaz

 • a Rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott, jelen ÁSZF szövegében található tájékoztatást; és
 • az Ügyfél által a Rendelet 29. § m) pontja szerint tett – az ÁSZF jelen 8. pontjába foglalt, az elállási jog kizártságára vonatkozó – nyilatkozatra vonatkozó visszaigazolást.

Az Ügyfelet a Ptk. 6:159-6:167.§-a szerinti kellékszavatossági jogok nem illetik meg.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. §-a alapján az Ügyfél panaszával az 1997. évi CLV. törvényben meghatározott békéltető testülethez is fordulhat. A Társaság székhelye alapján illetékes békéltető testület neve és postacíme a következő linken érhető el: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/

Budapest, 2020. január 1.

Kerekasztal-Kör Tanácsadó Kft.